НП “Централен Балкан”

Националният парк “Централен Балкан” (II категория съгласно IUCN) е третата по големина защитена територия в България (71 669,5 ха). Той се простира в посока изток-запад на около 85 км, обхващайки ивица със средна ширина около

10 км по най-високата  част  на Стара  планина,  като  най-ниско  границата  му слиза до 550 м н.в. Паркът е обявен през 1991 г. и включва гори и високопланинската безлесна зона, като в него се намират 9 природни резервата (I категория  по IUCN),  които  заемат  над 28% от територията  му. Паркът  се разполага на територията на 8 общини и 32 кметства. Разделен е на 7 паркови участъка.

Всички природни резервати (с изключение  на “Козя стена”) и самият парк са включени в Списъка на ООН на националните паркове и защитени територии. Резерватите “Боатин”, “Царичина”, “Стенето” и “Джендема” са обявени за биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера“. Националният парк е включен в списъка на орнитологично важните места на BirdLife International и е определен  като  част  от обект  по  Програмата  на  Европейския  съюз  CORINE Biotopes.

НП “Централен Балкан” е определен като парк с национално значение според Закона   за  защитените   територии   от  1998   г.  Съгласно   Конституцията   на Република България (Член 18) и Закона за защитените територии (Член 8, ал. 1), такива територии са изключителна държавна собственост и по Закона за държавната собственост се управляват от съответните държавни институции и техните поделения, в случая – от Министерството  на околната среда и водите (МОСВ) и Дирекцията на Национален парк “Централен Балкан”.

Районът на парка е бил предмет на научни изследвания преди обявяването си и след това. Те са провеждани главно от Българската академия на науките – Института  по екология  (заедно  с Института  по защита  на природата,  ПАН), Института   по   зоология,   Института   по   ботаника,   Института   за   гората, Националния   природонаучен   музей   и   от   някои   НПО   (Природен   фонд, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дивата природа “Балкани”, СКОПС и др.). През последните години най-значителни проучвания на  националния  парк  са  проведени  по  линията  на  международни природозащитни програми като Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), в рамките, на която се проведе проучване на високопланинската  безлесна  зона  на Националния  парк  “Централен  Балкан“. Проектът  GEF  за  опазване  на  биоразнообразието,  финансиран  от правителството на САЩ, проведе през последните години най-интензивното проучване на избрани райони от парка.

Собственик на територията на НП “Централен Балкан” е държавата. Като представител на държавата МОСВ упражнява правото й на собственост върху всички съществуващи  в момента защитени територии, които са изключителна държавна  собственост.  Националните  паркове  служат за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване, което произтича от Закона за държавната собственост (1996 г.). По такъв начин, националните  паркове остават собственост  на нацията и на всички български граждани.

DMCA.com Protection Status