Речник на използваните термини и съдържание на понятията

Абиотичен             отнасящ се до неживата природа (температура, светлина и др.);

Автохтонен            местен;

Антропофити        растения, постоянно срещащи се в растителната покривка вследствие несъзнателно или преднамерено влияние на човека. Към тях се отнасят плевелните, рудералните и култивираните от човека растения;

Ареал                      област на географско разпространение на живи организми (вид, род, семейство и т.н.) или определен тип биотични съобщества;

Асоциация             съвкупност от разнородни популации с название от доминиращ вид или видове, основна класификационна единица на растителната покривка;

Безпокойство         резултата от различни човешки дейности върху дивите животни, изразяващ се в уплашено, възбудено или раздразнено състояние и невъзможност да осъществяват присъщите им поведенчески действия в заетата от тях зона. Води до отрицателен за животното резултат – от изменения в поведението до напускане на естествения му район на обитаване;

Биом                       област или група области (природно – климатична зона), които имат характерни климатични или други физически условия, необходими за развитието на приспособените към тях растения и животни и комплексите от тях; крупно системно-географско подразделение в пределите на дадена географска зона;

Биосферен резерват

национални паркове, природни резервати или други категории защитени територии, а също и места с характерна или традиционна култура на земеползването, които запазват типични екосистеми;

Биотичен                отнасящ се до живите организми и живата природа;

Бракониерство     нарушаване на законовите норми за опазване на природните ценности с цел лично облагодетелстване; включва всички форми на посегателства към всички типове природни ценности, включително:

–     Убиването, улавянето, преследването и нараняването на диви животни, вземане, пренасяне и превозване на намерени ранени и убити животни или разпознаваеми части от тях, събиране на яйца и индивиди, търговия с

диви животни.

–     Престой или движение на лица на територията на парка с извадени от калъф и сглобени гладкоцевни и нарезни пушки, огнестрелно оръжие с автоматична и полуавтоматична стрелба.

Бракониерството представлява престъпление по Наказателно-процесуалния  кодекс с изключение на маловажните случаи, които се считат за административни нарушения;

Буферна зона        територия, разположена около защитени територии с цел смекчаване на отрицателните въздействия върху тях; определя се в рамките на установените нормативи и определен със закон ред и се подчинява на специален режим на опазване и стопанисване, по-малко строг от този на защитената територия, около която е разположена;

Гола сеч                 гола сеч е изсичането на цялата дървесна растителност върху площ над 1 декар или сливането на голи сечища, чиято обща площ е над 1 декар.

Дива природа        участък от природата, който не е нарушен от дейността на човека, естествен ландшафт с характерни диви растения и животни и съобщества от тях;

Държавен горски фонд

Екологичен коридор

Екологична сукцесия

една от трите категории територии по официалното земеразделяне в България; обхваща земите, които са извън населените места и селскостопанския поземлен фонд и са заети с гори, както и с намиращите се сред тях поляни, пасища, просеки, скали, водоеми, пожарища, сипеи и т.н.;

територия, която осигурява връзката на популации, съобщества, екосистеми или местообитания и осигурява безпрепятствената миграция на индивиди и генетичен материал;

последователна естествена смяна на една екосистема с друга под въздействието на фактори, които съществено изменят или разрушават първоначалната и се създават условия за

развитието на друга екосистема, по-приспособена към новите условия;

Екосистема            естествена единица, единен природен комплекс, органична съвкупност от неживата среда (грунд, вода, въздух) с обитаващите я живи организми; открита и относително стабилна във времето и пространството система, функционираща като единно цяло и осъществяваща кръговрата на веществата и енергията на заетата от нея площ;

Ендемит                 вид или подвид микроорганизъм, гъба, растение или животно, който се среща единствено в определен район и никъде другаде на планетата (съответно балкански,

български, локален за даден район);

Епизоотия              масово разпространение на инфекциозно заболяване сред животните;

Застрашен таксон

таксон, чиято численост на популациите и област на разпространение намаляват по начин, по който в определен обозрим период може да престане да се среща в дадения район (локално застрашен), в страната (национално застрашен) или на планетата (глобално, световно застрашен); съществуват

подробни международно признати класификации на степените на застрашеност и критериите на определянето им;

Защитен таксон    таксон, поставен под режим на опазване със закон или друг нормативен документ, за който се забраняват всички действия, които могат да нанесат вреди на индивидите, на гнездата или леговищата им, на местата, които те обитават, включително безпокойство, вземане на намерени мъртви индивиди, пренасяне и т.н.;

Иманярство           проучване, разработване, търсене и намиране на стойностни археологически и исторически обекти от физически или юридически лица, нямащи законно право предвидено от Българското Законодателство да извършват тези дейности;

Интерпретатив-

ни дейности

дейности, които имат за цел да представят ценностите на парка, проблемите на неговото управление и важността му за отделния човек. Състоят се в съчетание от послания чрез “екскурзоводски” беседи, печатни, визуални и други материали, примери и човешко взаимодействие, илюстриращо значимостта на парка. Извършват се главно в защитената територия, но в някои случаи и извън нея. Най-често терминът се използва за дейностите по обслужване на посетителите;

Каламитет             масова поява на вредители, свързана с нанасянето на значителни повреди

Климакс                 последен, относително устойчив стадий на естествено развитие на растителното съобщество и на екосистемата като цяло, който най-пълно съответства на екологичните условия

в дадената местност в съответния период;

Консервацион-

но значим

вид или друг таксон, съобщество, екосистема, природно местообитание, признати в научно издание за застрашени в някаква степен или притежаващи съществена екологична роля (напр. включени в национални или международни червени книги или списъци, в приложения към конвенции или директиви и други подобни документи);

Ксерофилен           сухолюбив, приспособен към живот в условия на недостиг на вода и понижена влажност;

Mасовa проявa     организирана културна, спортна или с обществен характер дейност с участието на група хора надвишаваща 50 човека;

Мезофил                 организъм, предпочитащ средни (умерени) условия на овлажнение на въздуха и почвата;

DMCA.com Protection Status