Характеристика на горския фонд

Съгласно  Заповед  №  396/15.10.1999  г.  горският  фонд  (ГФ)  в  НП  обхваща

44 000,8 ха, което съставлява 61,4% от територията  на парка. Това съставлява

1,1% от горския фонд на България.

Покритата с гори площ обхваща 40 043,8 ха (91% от ГФ в парка и 1,2% от покри- тата с гори площ на страната). Горите заемат 56% от цялата територия на парка. Дървопроизводителната  площ е 40 492,0 ха (92% от ГФ), недървопроизводител- ната – 3 508,8 ха. Таблиците за горите са представени в Приложение № 5.

По   отношение   на   Главното   Старопланинско   било   територията   на   ГФ   е равномерно разпределена от северната и южната страна – съответно 1/2 в Мизийска и 1/2 в Тракийска горскорастителна област.

Естествените по произход гори в НП са около 97%. По-голямата част от тях са повлияни в различна степен от човешката дейност. Средната възраст на горите в НП  ”Централен  Балкан”  е  111  години.  Средната  възраст  на  широколистните гори е 121 години, а на иглолистните – 95 години (при средна възраст на горите в България около 45 г.). По-ниската средна възраст на иглолистните гори е обусловена от наличието на иглолистни култури, преимуществено  ползване на иглолистна дървесина в близкото и далечно минало, както и високата уязвимост на  иглолистните  гори  от неблагоприятни  фактори  – най  вече  пожари,  тежки снегове и др. Средният бонитет е 3, а средната пълнота 0,7. Общият запас от

дървесина възлиза на 9 338 498 м3, което съставлява 2,3% от запаса на горите в България. Средният запас на дървесина е 250 м3/ха.Почти цялата залесена площ (99%) е покрита със семенни гори, от които 14% са иглолистни. В рамките на селскостопанския фонд (ССФ) в парка има 43,6 ха покрити с гори площи.

Основен лесообразувател е букът, който заема 28 522 ха (71% от горите в ГФ на парка и 5,2% от площта на буковите гори у нас) и има запас 7 393 783 кубически метра (78,6% от общия запас на горите в парка и 6,6% от запаса на буковите гори в България).

Около  40%  от горите  са  строго  защитени  чрез  включването  им  в резервати,

някои – обявени още през 50-те години на ХХ век. Разпределение на покритата с гори площ от горския фонд Разпределение по дървесни видове

Разпределението   по   дървесни   видове   е   повлияно   както   от   вертикалното изменение на климатичните и почвени условия, така и от сложния релеф, изложението и екологичните изисквания на видовете. Дървесните видове, съставящи горите в НП и подлежащи на стопанска оценка, са 39. От тях 5 вида се срещат само в култури – дуглазка ела, лиственица, веймутов бор, акация и гледичия. По-голямата част (86%) от площта на горите в парка е заета от широколистни дървесни видове – бук, габър, горун, явор и др. Смесените гори са съставени предимно от бук и ела. По-значимата част от иглолистните гори са от смърч и ела. На Фиг. 6, 7 и 8 е представено разпределението  на площта на дървесните видове в горите на Националния парк.

Фиг. 7. Разпределение на площта на широколистните гори по дървесни видове (в %)

Фиг. 8. Разпределение на площта на иглолистните гори по дървесни видове (в %)

Разпределение на горите от ГФ по дървесни видове и възраст.

Естествената продължителност на живота при отделните дървесни видове, произхода  и условията  на  средата  са  основни  естествени  фактори,  оказващи влияние върху възрастта на горите. В течение на няколко хилядолетия човекът също  е  оказал  своето  въздействие  върху  възрастовата  структура  и  видовия състав на горските съобщества. Горите над 100 години заемат 65% от горската площ. От иглолистните гори 58%, а от широколистните  66% са на възраст над

100 години. Ако приемем възрастта като показател за естественост, т.е., че най- старите гори са тези, които имат най-слабо въздействие от страна на човека, то с най-висока естественост (най-висока научна и природозащитна стойност) са еловите и буковите гори.

Както беше отбелязано  по-горе, относително  ниската възраст на иглолистните гори се дължи в определена степен на смърчовите култури, които са на възраст предимно до 40 – 50 години (Фиг. 9).

DMCA.com Protection Status