Хидрология

Националният парк “Централен Балкан” е богат на водни ресурси. Склоновете между  денудационните  повърхнини  са стръмни  и прорязани  от многобройни потоци. Дълбоко залягащият карст изпълнява значителни регулиращи функции във формирането  на подземното  подхранване  на реките,  а обширните  площи гори допринасят съществено за водозадържането.

НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”

ХИДРОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Хидрографската характеристика е изготвена на основата на топографски карти в М 1:100 000.

На  приложената   карта  –  схема  на  НП  “Централен   Балкан”  в  очертаните границите на парка са нанесени главната водоразделна линия и водоразделните граници на водосборните басейни на реките Вит, Осъм, Росица (Черноморски водосборен басейн), Тополница, Стряма и Тунджа (Беломорски водосборен басейн).

На територията на парка не е развита хидрометрична мрежа. Показана е единствената  хидрометрична  станция  337  (ХМС  337)  на  р.Стара  река  (ляв приток на р.Стряма) попадаща в очертанията на парка. За северната част най- близката съседна на парка станция е изградена на р.Росица (ХМС 72), на около

6 км извън очертанията  на парка. В границите на парка са разположени  само станции от националната метеорологична мрежа. Хидрометричните и метеорологичните станции    се обслужват от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН.

На територията на НП Централен Балкан няма развита система от съоръжения за комплексно  използване  на водните ресурси. Изградените  водохранилища  в предпланинската и планинската част на планината са разположени извън границите на парка. Използването на води за енергодобив се извършва във водосборите на реките Росица (северната част на парка) и Тъжа (южната част на парка).

DMCA.com Protection Status