Лечебни растения

Богатство на таксони Установени  са 166 вида лечебни растения в НП “Централен  Балкан”. Общият им брой представлява  75% от широко използваните  в официалната  и народна медицина   видове.   От  тях  1  вид  е  представител   на  низшите   растения,   а останалите   165   вида   са   висши   растения.   С   най-голям   брой   видове   са представени семействата Asteraceae (19 вида), Rosaceae (18 […]

Характеристика на горския фонд

Съгласно  Заповед  №  396/15.10.1999  г.  горският  фонд  (ГФ)  в  НП  обхваща 44 000,8 ха, което съставлява 61,4% от територията  на парка. Това съставлява 1,1% от горския фонд на България. Покритата с гори площ обхваща 40 043,8 ха (91% от ГФ в парка и 1,2% от покри- тата с гори площ на страната). Горите заемат 56% […]

Почви и почвени процеси

Мизийска горскорастителна област – подобласт Северна България със Среден (600-1 800 м н.в.) и Високопланински (1 800-2 200 м н.в.) пояси. Тракийска горскорастителна област (на юг от централното било) – подобласт Горна Тракия с Долен (500-700 м н.в.), Среден (700-2 000 м н.в.) и Високопланински (2 000-2 500 м н.в.) пояси. Почвени типове Почвеното  разнообразие […]

Хидрология

Националният парк “Централен Балкан” е богат на водни ресурси. Склоновете между  денудационните  повърхнини  са стръмни  и прорязани  от многобройни потоци. Дълбоко залягащият карст изпълнява значителни регулиращи функции във формирането  на подземното  подхранване  на реките,  а обширните  площи гори допринасят съществено за водозадържането. НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” ХИДРОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА Хидрографската характеристика е изготвена на основата на […]

Геоложки и геоморфоложки строеж

Най-значимите  морфоструктури  на България (Мизийската плоча, Балканидите, Краищидите  и Рило-Родопската  морфоструктура)  се формират  през неогена и кватернера. Балканидите – най-голямата геоложка формация, се появява и оформя заедно с Алпо-Хималайската планинска система. Тази система е представена в България от три надлъжно разположени части: Предбалкан, Старопланинска верига и Средногорие. Територията  на парка е изградена от магмени плутонични […]

НП “Централен Балкан”

Националният парк “Централен Балкан” (II категория съгласно IUCN) е третата по големина защитена територия в България (71 669,5 ха). Той се простира в посока изток-запад на около 85 км, обхващайки ивица със средна ширина около 10 км по най-високата  част  на Стара  планина,  като  най-ниско  границата  му слиза до 550 м н.в. Паркът е обявен […]

Речник на използваните термини и съдържание на понятията

Абиотичен             отнасящ се до неживата природа (температура, светлина и др.); Автохтонен            местен; Антропофити        растения, постоянно срещащи се в растителната покривка вследствие несъзнателно или преднамерено влияние на човека. Към тях се отнасят плевелните, рудералните и култивираните от човека растения; Ареал                      област на географско разпространение на живи организми (вид, род, семейство и т.н.) или определен тип биотични […]

DMCA.com Protection Status