Почви и почвени процеси

Мизийска горскорастителна област – подобласт Северна България със Среден (600-1 800 м н.в.) и Високопланински (1 800-2 200 м н.в.) пояси. Тракийска горскорастителна област (на юг от централното било) – подобласт Горна Тракия с Долен (500-700 м н.в.), Среден (700-2 000 м н.в.) и Високопланински (2 000-2 500 м н.в.) пояси. Почвени типове Почвеното  разнообразие […]

DMCA.com Protection Status