Хидрология

Националният парк “Централен Балкан” е богат на водни ресурси. Склоновете между  денудационните  повърхнини  са стръмни  и прорязани  от многобройни потоци. Дълбоко залягащият карст изпълнява значителни регулиращи функции във формирането  на подземното  подхранване  на реките,  а обширните  площи гори допринасят съществено за водозадържането. НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН” ХИДРОГРАФСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА Хидрографската характеристика е изготвена на основата на […]

DMCA.com Protection Status